Aprovades per Resolució 28 d’octubre de 2019 de la Directora General de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

ACTUACIÓ E4T29B: INFRAESTRUCTURA DE RECARREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS.

CONCESSIONÀRIA APARCAMENT LA FE S.A s’acull al programa d’ajudes de l’IVACE per a la instal·lació d’infraestructures de recarrega per a vehicles elèctrics, i complir així els compromisos internacionals en matèria d’estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

El programa té la finalitat de promoure la implantació d’estacions de recarrega per a vehicles elèctrics. Es considera estació de recarrega al conjunt d’elements necessaris per a efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal·lació elèctrica fixa, necessària per a la realització i gestió de la càrrega de les seues bateries. Les dites estacions poden incloure una o unes quantes places específiques d’estacionament de vehicles elèctrics per al seu recarrega (punt de recarrega).

En estes actuacions es diferencien els següents tipus de projectes:

  1. Estacions de recarrega ràpida d’accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1) . Es considera estació de recarrega ràpida d’accés públic a aquelles amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC) , que tinguen un ús exclusiu per a la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d’ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
  2. Estacions de recarrega semirrápida d’accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2) . Es considera estació de recarrega semirrápida d’accés públic a aquelles amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o alterna, que tinguen un ús exclusiu per a la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d’ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.”

Segons les estimacions d’IVACE Energia, l’estalvi econòmic anual elèctric respecte a un vehicle que utilitza combustible convencional està entorn del 60%. Així, doncs, amb 2,5 euros, un vehicle elèctric recorre 100 km, i si la recarrega es realitza en horari nocturn es reduïx a un euro. Recórrer eixa mateixa distància amb gasoil suposa un cost econòmic de 5,5 euros aproximadament.

Cal destacar que el transport és el major consumidor d’energia en la Comunitat Valenciana. Concentra el 40% de tota l’energia que es consumix en el nostre territori, amb l’agreujant de que, en la seua gran majoria utilitza com a font d’energia els derivats del petroli, causants de la majoria dels gasos contaminants.

Per això, es pretén facilitar la transició a un nou tipus de mobilitat més sostenible en la que adquirisquen protagonisme les formes de transport no dependents dels derivats del petroli.”

Aprovades per Resolució 28 d’octubre de 2019 de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recarrega per a vehicles elèctrics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019.

ACTUACIÓ E4T29B: INFRAESTRUCTURA DE RECARREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS.

“Suport financer d’IVACE a través del programa d’instal·lació d’infraestructura de recarrega per a vehicles elèctrics any 2019″

rbt